ÚVODEM MODULU POZEMNÍ STAVITELSTVÍ IV.

Střechy patří mezi nejexponovanější konstrukční části objektů pozemních staveb. Musí odolávat přímému působení negativních vlivů venkovního i vnitřního prostředí a zároveň spolupůsobit při zajišťování požadovaných parametrů vnitřního mikroklimatu v podstřešních místnostech.

Technicky správný a funkční návrh střešního pláště není jednoduchou záležitostí. Musí být navržen odborně. Neodborný návrh střešního pláště v praxi znamená vznik poruch, nutnost jejich sanace, zbytečné finanční náklady a často i negativní dopad na užívání podstřešních prostorů.

Problematika navrhování a realizace střech prošla v posledních třech desetiletích velkým vývojem. Kvalifikovaný návrh střešního pláště vyžaduje potřebné znalosti z oblasti stavební fyziky (zejména stavební tepelné techniky), příslušných stavebních materiálů a jejich vlastností, konstrukčních zásad platných pro navrhování konkrétních typů střech a v neposlední řadě také ovládání příslušného počítačového programového vybavení. To proto, že návrh skladby střešního pláště je nutno vždy doložit řádným tepelně technickým posouzením.

Pro kvalifikované navrhování střešních plášťů je předurčen stavební inženýr v oboru Architektura a stavitelství. Tento učební text je určen především posluchačům Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava, oboru Architektura a stavitelství, zejména v předmětu Pozemní stavitelství IV., jehož náplní je problematika střešních konstrukcí. Dále pak text může sloužit v předmětech Ateliérová tvorba I, Ateliérová tvorba II, Ateliérová tvorba III a Ateliérová tvorba IV i při zpracovávání bakalářských či diplomových prací.

Převážná část učebního textu modulu Pozemní stavitelství IV. pojednává především o problematice navrhování střešních plášťů plochých i šikmých střech. Vzhledem k tomu, že střechy patří mezi nejvíce poruchové části staveb, je do této části učebního textu zahrnuta i samostatná kapitola pojednávající o poruchách střech.

Dále je zde pojednáno o problematice návrhu obvodových stěn z hlediska stavební tepelné techniky, o dodatečném zateplování objektů a o navrhování nízkoenergetických budov.

Podmínkou úspěšného zvládnutí tohoto modulu je průběžné studium během celého semestru. Pro ověření znalostí jsou vypracovány zkušební testy.

Jaroslav Solař

Vytisknout | Nahoru ↑